Preminuo akademik Juraj Martinović

Foto: AA/Akademik Juraj Martinović
Juraj Martinović. Foto: AA.

S dubokom tugom Vas obavještavamo da je preminuo jedan od osnivača P.E.N. Centra u BiH, akademik, književni historičar, prevoditelj, esejist i novinar – Juraj Martinović. Porodici, rodbini, prijateljima i kolegama upućujemo iskreno saučešće.

Sahrana akademika Juraja Martinovića biće obavljena u petak, 6. 8. 2021. godine u 14:00 sati na
groblju Lav.

Juraj Martinović rođen je 24. maja 1936. godine u Sarajevu. Diplomirao je historiju jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na Ljubljanskom filozofskom fakultetu 1969. magistrirao s temom “Uticaji srpskohrvatske narodne književnosti na slovensku epiku između 1848. i 1858. godine”, a 1975. odbranio je doktorsku disertaciju “Poezija Dragotina Kettea”. Do odlaska u mirovinu 2006. radio je kao redovni profesor slovenske i hrvatske književnosti na Odsjeku za književnosti naroda BiH Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Redovni je član ANUBiH i dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Jedan je od osnivača P.E.N. Centra u BiH.

Glavno područje naučnog i stručnog djelovanja je novija slovenska književnost s težištem na periodu od romantizma do moderne, kao i komparativno izučavanje južnoslavenskih književnosti. Autor je pet knjiga iz oblasti književne historije i jedne zbirke poezije. Objavio je oko stotinu pedeset naučnih i stručnih radova u relevantnim naučnim časopisima (Slavistična revija, Književna istorija, Zbornik za slavistiku Matice srpske, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Izraz). Bio je član redakcije časopisa Izraz. Učestvovao je u projektima: Hrvatska lijeva inteligencija 1918-1945, Pripremni radovi za istoriju književnosti Bosne i Hercegovine, Znameniti Slovenci v BiH pri Gledališkem muzeju u Ljubljani. Preveo je sa slovenskog i priredio petnaestak knjiga, te brojne eseje, stručne i naučne članke. Učestvovao s referatima na većem broju naučnih skupova i slavističkih kongresa. Predavao kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Obavljao je dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, direktora Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, a 1989. i 1990. predsjednika Skupštine grada, odnosno gradonačelnika Sarajeva.

Dobitnik je Povelje Otona Župančića Društva slovenskih pisaca, 27-julske nagrade Bosne i Hercegovine, Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva i Zlatne povelje mira i humanizma Internacionalne lige humanista.

Objavljene knjige:

APSURD I HARMONIJA, jedno viđenje Prešernovog pjesničkog djela, Svjetlost, Sarajevo, 1973.
POEZIJA DRAGOTINA KETTEJA, Slovenska matica, Ljubljana, 1976.
DRAGOTIN KETTE, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1978.
SONETNI VIJENAC FRANCA PREŠERNA, Zavod za udžbenike, Beograd, 1983.
U KOSOJ PROJEKCIJI, Ogledi i rasprave iz slovenačke književnosti, Svjetlost, Sarajevo, 1985.

POEZIJA:
POSUNOVRAĆENO VRIJEME, Vodnikova domaćija, Ljubljana, 1994.

 5,255 total views,  2 views today

Komentariši