STATUT

Na osnovu članova 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj: 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11 ), Skupština „P.E.N. Centra u Bosni i Hercegovini“, na sjednici održanoj 24.2.2020. godine u Sarajevu, usvojila je:

S T A T U T

„P.E.N. Centra u Bosni i Hercegovini“

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

U skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) ovim statutom „P.E.N. Centar u Bosni i Hercegovini“(u daljem tekstu: Udruženje) uređuje  se sljedeće:

 • naziv, skraćeni naziv i adresa Udruženja;
 • ciljevi i djelatnosti Udruženja;
 • postupak za primanje i isključivanje članova;
 • organi Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum  i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uslovi i način raspuštanja, odnosno prestanka rada;
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
 • način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
 • postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
 • javnost rada;
 • opis oblika i sadržaj pečata Udruženja i znak Udruženja;
 • zastupanje Udruženja;
 • uslovi i postupak za spajanje, podjelu odnosno prestanak rada Udruženja;
 • postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima, u slučaju raspuštanja ili  prestanka rada Udruženja;
 • ostala pitanja u vezi sa radom i djelovanjem Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 2.

Udruženje je dobrovoljna, nevladina, interesna i nestranačka organizacija osnovana radi ostvarivanja interesa i ciljeva članova Udruženja.

Član 3.

Udruženje ima svojstvo pravne osobe i može stupati ravnopravno u pravni promet.

 II – NAZIV, SKRAĆENI NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 4.

Naziv udruženja je:

„P.E.N. Centar u Bosni i Hercegovini“

„P.E.N. Centar u Bosni i Hercegovini“

„П.Е.Н. Центар у Босни и Херцеговини“

Skraćeni naziv Udruženja glasi: „P.E.N. Centar u BiH“

„P.E.N. Centar u BiH“

„П.Е.Н. Центар у БиХ“

Član 5.

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, Ulica Vrazova broj 1.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište i znak Udruženja.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta i znaka Udruženja donosi Skupština natpolovičnim većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja.

Član 7.

Udruženje djeluje na cijelom području  Bosne i Hercegovine.

III – CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 8.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

 • rad na udruživanju pisaca, urednika, književnih prevodilaca, izdavača, publicista, esejista, književnih kritičara i historičara, i drugih intelektualaca u cilju vlastitog programskog, kulturnog i ekonomskog razvoja;
 • zalaganje za ostvarivanje zajedničkih profesionalnih interesa članova Udruženja;
 • zalaganje i podrška rada na projektima za kreiranje i provođenje kulturne politike u skladu sa Zakonom;
 • zastupanje principa neometanog prenošenja misli u okviru svake nacije i između svih naroda, suprotstavljajući se svakoj formi potiskivanja slobode izražavanja u zemlji i državnoj zajednici;
 • rad i podrška projektima koji imaju za cilj zaštitu od zloupotrebe slobode štampe u vidu publikacija koje sadrže namjerne neistine i izvrtanje činjenica radi političkih i ličnih ciljeva;
 • pružanje pomoći u izradi projekata i razvojnih programa i implementacija istih;
 • zastupanje interesa članova Udruženja;
 • ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini kao i sa i Međunarodnom P.E.N. organizacijom sa ciljem afirmacije i promocije književnosti, tolerancije, kulture dijaloga i slobode izražavanja u skladu sa Poveljom Međunarodne P.E.N. Organizacije.
 • ostvarivanje saradnje i razmjena informacija sa istim ili sličnim udruženjima, organima i organizacijama, pravnim licima, institucijama u zemlji i inostranstvu u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • izdavanje knjiga, biltena, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja programskih ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • organizovanje javnih tribina, rasprava, okruglih stolova, seminara, konferencija, stručnih sastanaka, foruma i drugih manifestacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Član 9.

Utvrđene ciljeve i djelatnosti Udruženje ostvaruje na način određen Zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Radi realizacije programskih ciljeva i djelatnosti, Udruženje može osnovati urede, predstavništva i podružnice na cijelom području Bosne i Hercegovine, koje nemaju svojstvo pravnog lica

Odluku o otvaranju organizacionih oblika iz stava 2. donosi Skupština Udruženja natpolovičnom većinom svih prisutnih članova  Skupštine.

Član 10.

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ciljevima i djelatnostima Udruženja iz člana 8. ovog statuta (izdavanje knjiga, biltena, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom).

Udruženje može obavljati nesrodne privredne djelatnosti (privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem ciljeva i djelatnosti Udruženja) samo preko posebno osnovanog pravnog lica.

IV – ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 11.

Učlanjenje u  Udruženje je dobrovoljno.

Član Udruženja može biti svaki pisac, urednik, književni prevodilac, izdavač, publicist, esejist, kritičar i historičar i drugi intelektualac državljanin Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da prihvata Statut i ciljeve Udruženja.

Član 12.

Članom Udruženja postaje se nakon procedure prijema u članstvo, na osnovu zahtjeva i potpisivanja izjave o prihvatanju Statuta i ciljeva Udruženja i dobivanjem odgovarajuće iskaznice.

Oblik i sadržaj iskaznice, te vođenje evidencije utvrđuje Upravni odbor.

Članovi  Udruženja su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.

Članovi plaćaju članarinu za  članstvo u Udruženju.

Visinu  i način plaćanja članarine utvrđuje Skupština Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja, javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.

Prijedloge za prijem novih članova mogu dostavljati svi članovi Udruženja, uz preporuke i potpise dva člana Udruženja, ili predsjednik Udruženja uz obavezu da se Skupština Udruženja o prijemu novih članova obavijesti na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

O prijemu u članstvo Udruženja na preporuku dva člana Udruženja odlučuje Skupština Udruženja.

O prijemu u članstvo Udruženja na prijedlog predsjednika Udruženja odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Novoprimljeni članovi Udruženja na svečanoj sjednici Skupštine Udruženja, potpisuju Izjavu-Pristupnicu, kojom prihvataju Povelju PEN-a, dobijaju člansku kartu i tako stiču članstvo u “P.E.N. Centru u BiH”.

Udruženje  vodi spisak svojih članova u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Udruženje ima aktivne i počasne članove Udruženja.

Aktivno  članstvo čine lica iz člana 11. ovog statuta.

Počasni članovi Udruženja mogu biti osobe koji su svojim javnim radom ili znatnom materijalnom pomoći pomogli ili pomažu Udruženju i njenim članovima, te značajno propagiraju ciljeve i rad Udruženja.

Upravni odbor predlaže počasne članove Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.

Član 14.

Prestanak članstva:

 • dobrovoljnim istupom na temelju pisane izjave;
 • Isključenjem člana;
 • neplaćanjem članarine u roku od dvije godine;
 • smrću člana Udruženja.

Umirovljenici/penzioneri članovi Udruženja nisu dužni plaćati godišnju članarinu.

Član 15.

Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju, koju dostavlja Upravnom odboru, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Kao dan prestanka članstva u Udruženju smatra se datum prijema izjave o istupanju Upravnom odboru.

Član 16.

Svaki član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja, može biti isključen iz Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Sud časti.

Prije donošenja Odluke o isključenju, član Udruženja mora biti obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Lice koje je nezadovoljno odlukom koju je donio Sud časti o isključenju, može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.

V – PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 17.

Prava aktivnih članova Udruženja su:

 • da biraju organe Udruženja i budu birani u organe Udruženja;
 • da daju primjedbe, prijedloge i sugestije za rad Udruženja;
 • da aktivno učestvuju u radu Udruženja, da prisustvuje svim sastancima i konferencijama;
 • da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje;
 • da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;
 • da u zaštiti svojih ljudskih prava i sloboda  koriste pomoć Udruženja.

Član 18.

Obaveze članova su:

 • da aktivno učestvuju u radu udruženja;
 • da izvršavaju savjesno, temeljito i blagovremeno povjerene zadatke i zaduženja;
 • da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njegovih programskih ciljeva;
 • da redovno i blagovremeno uplaćuju članarinu u visini koju odlukom odredi Skupština;
 • da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa upravljanja Udruženjem;
 • da čuvaju ugled i interese Udruženja u cjelini;
 • da upozore Skupštinu na nepravilnosti u provođenju Statuta Udruženja u skladu sa zakonom.

Član 19.

Oblici odgovornosti članova su:

 1. javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled

Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta;

 1. opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza;
 2. isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi odredbe Statuta,

ugrozi Udruženje ili nanese mu veću materijalnu štetu.

Oblici odgovornosti članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti koji donosi Upravni odbor Udruženja.

Svaki član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti općeg akta Udruženja koji je donijet suprotno odredbama Statuta ili drugog općeg akta Udruženja,  a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

VI – ORGANI UDRUŽENJA

Član 20.

Organi Udruženja su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Sud časti
 4. Predsjednik i potpredsjednik Udruženja
 5. Sekretar Udruženja.
 1. Skupština Udruženja

Član 21.

Skupština je najviši organ Udruženja, koju čine svi aktivni članovi sa jednakim pravom glasa.

Radom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.

Mandat predsjednika Skupštine je četiri godine sa mogućnošću reizbora.

U slučaju odsutnosti predsjednika Skupštine, istog privremeno mijenja osoba koju izabere skupštinska većina na samom zasjedanju.

Član 22.

Predsjednik Skupštine:

 • stara se o organizovanju rada Skupštine i saziva njene sjednice;
 • priprema materijal za sjednice;
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine.

Član 23.

Predsjednik može biti razriješen i prije isteka mandata iz člana 21. stav 3. u slučajevima:

 • na sopstveni zahtjev,
 • ako ne prisustvuje sjednicama Skupštine tri puta uzastopno;
 • ako pravilno ne obavlja svoje zadatke u  skladu sa Zakonom;
 • ako svojim radnjama u vezi s radom Skupštine ruši ugled Udruženja.

Član 24.

Skupština se održava jednom u toku kalendarske godine.

Skupština može biti i vanredna, a saziva se po potrebi.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine najmanje 15 dana prije zasjedanja.

Predsjednik Skupštine dužan je sazvati Skupštinu kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine, ili kada to zatraži Upravni odbor.

Sjednice Skupštine mogu se održavati i putem telefona, e-maila ili drugih sredstava elektronske komunikacije.

Kada se sjednica održava putem sredstava telefonske ili elektronske komunikacije prisutnim članovima smatrat će se oni koji u roku od 48 sati odgovore na poziv Predsjednika Skupštine.

Član 25.

Skupština radi u sjednicama i kvorum za rad je natpolovična većina svih članica Skupštine.

Skupština donosi sve odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članica

Član 26.

Glasanje na sjednici Skupštine je javno ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.

U slučaju biranja novih članova glasanje se vrši javnim glasanjem po utvrđenoj proceduri prijema.

U slučaju potrebe članovi Skupštine mogu glasati i u odsustvu (faks, mail, telegram, kovertirani glas).

Poziv za sjednicu Skupštine obavezno sadrži datum, vijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine i predlog dnevnog reda sjednice.

Poziv i materijali za Skupštinu dostavljaju se najkasnije pet dana prije održavanja sjednice.

Član 27.

Skupština Udruženja ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmjene i dopune Statuta, i druge opće akte utvrđene ovim Statutom,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine Udruženja;
 • razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izvještaj o radu Upravnog odbora i Predsjednika Udruženja;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izvještaj o radu Udruženja;
 • potvrđuje plan rada i budžet Udruženja za narednu godinu;
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora Udruženja, predsjednika Skupštine Udruženja, Suda časti, Predsjednika, 2 potpredsjednika i Sekretara Udruženja, koji za svoj rad odgovaraju Skupštini;
 • potvrđuje Odluku Upravnog odbora o izboru i razrješenju sekretara Udruženja;
 • bira i razrješava lica ovlaštena za zastupanje Udruženja,
 • donosi odluku o prijemu novih članova;
 • donosi odluku o visini članarine;
 • daje saglasnost Upravnom odboru za osnivanje i izbor članova odbora i komisija Udruženja;
 • odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada;
 • donosi odluku o promjeni naziva i sjedišta i znaka Udruženja;
 • odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada, osnivanju drugih pravnih lica, kao i drugim statusnim promjenama udruženja;
 • odlučuje kao drugostepeno tijelo po žalbama članova;
 • usvaja izvještaj Upravnog odbora o finansijskom poslovanju;
 • odlučuje o raspodjeli imovine Udruženja za slučaj njegovog prestanka;
 • u roku od 30 dana raspravlja o nepravilnosti u provođenju Statuta Udruženja o kojima je obavijeste članovi ili Predsjednik Udruženja;
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.
 1. Upravni odbor

Član 28.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji osigurava provedbu odluka Skupštine te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Upravni odbor ima 7 članova, a  čine ga predsjednik, 2 potpredsjednika  i četiri člana, koje imenuje i razrješava  Skupština Udruženja.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno predsjednik Udruženja.

Potpredsjednik Upravnog odbora ujedno je i potpredsjednik Udruženja.

Sekretar Udruženja nije član Upravnog odbora Udruženja.

Član 29.

U radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja, radi podnošenja izvještaja odnosno zbog sudjelovanja u raspravi po specifičnim pitanjima koja su od važnosti  za ustroj, organizaciju i aktivnosti Udruženja, a na osnovu odluke predsjednika Udruženja, mogu sudjelovati i drugi članovi Udruženja, članovi Suda časti, te predstavnici kulturnih, društvenih, političkih, vjerskih i drugih organizacija.

Mandat predsjednika i potpredsjednika je četiri godine, uz mogućnost reizbora. Mandat članova Upravnog odbora je dvije godine, uz mogućnost produženja na još dvije godine i uz mogućnost reizbora.

Član 30.

Upravni odbor ima nadležnosti da:

 • priprema sjednice Skupštine;
 • predlaže izmjene i priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarenja  ciljeva Udruženja;
 • provodi politiku, zaključke, odluke i druge akte koje je donijela Skupština;
 • organizuje redovno obavljanje djelatnosti Udruženja;
 • ostvaruje saradnju sa drugim udruženjima od interesa za Udruženje;
 • povjerava posebne poslove pojedinim članovima Udruženja;
 • usvaja plan rada i budžet Udruženja za narednu godinu o kojem obavještava Skupštinu;
 • upravlja imovinom Udruženja;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta i drugih akata, sopstvenom inicijativom ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Udruženja i priprema prijedlog izmjena i dopuna koji podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • podnosi godišnji ili periodični izvještaj o svome radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine ili drugog organa, u skladu sa Statutom;
 • upozorava Skupštinu na nepravilnosti u provođenju Statuta Udruženja u skladu sa zakonom;
 • Donosi odluku o osnivanju i članovima odbora, komisija i drugih radnih tijela uz saglasnost Skupštine.

Član 31.

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je istoj prisutna natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.

Član 32.

O sjednici Upravni odbor vodi zapisnik.

Upravni odbor održava sjednice po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu saziva predsjednik, u pravilu pismeno, a može i usmeno, odnosno telefonski ili na drugi pogodan način.

Samo u slučaju privremene ili trajne spriječenosti sjednicu može održati i njome predsjedavati potpredsjednik (zamjenik predsjednika).

Upravni odbor donosi validne odluke ukoliko za njih glasaju najmanje četiri člana.

Član 33.

Predsjednik Upravnog odbora obavlja sljedeće poslove:

 • saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno, ili na zahtjev Predsjednika, potpredsjednika i Sekretara Udruženja, najmanje 1/3 članova Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom;
 • odgovoran je za provođenje programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
 • stara se o provođenju planova rada Upravnog odbora;
 • čuva pečat Udruženja;
 • potpisuju akte koje donosi Upravni odbor;
 • podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu i radu Upravnog odbora Skupštini,
 • odgovoran je za pribavljanje saglasnosti Skupštine za osnivanje i izbor članova odbora i komisija Udruženja;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština ili Upravni odbor.

Član 34.

Članovi Upravnog odbora mogu  biti razriješeni i prije isteka mandata:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuju sjednicama Upravnog odbora tri puta uzastopno;
 • ako pravilno ne obavljaju svoje zadatke u skladu sa Zakonom;
 • ako svojim radnjama u vezi s radom Upravnog odbora ruše ugled

Udruženja.

Član 35.

Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom će se detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.

 1. Sud časti

Član 36.

Sud časti tijelo je Udruženja koje odlučuje u disciplinskim postupcima pokrenutim protiv članova i organa Udruženja sukladno Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti.

Sud časti ima tri člana koje bira Skupština Udruženja na mandatni period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Kandidate za članove Suda časti predlažu članovi na Skupštini i na prijedlog Upravnog odbora.

Član Suda časti  ne može istodobno biti član drugih organa Udruženja.

Sud časti:

 • Vodi disciplinske postupke po Pravilniku o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti;
 • Donosi odluke o disciplinskoj odgovornosti u prvom stepenu;
 • Donosi odluku o isključenju članova iz Udruženja u prvom stepenu.

Sud časti odgovara za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini Udruženja. Sud časti podnosi izvještaj o radu predsjedniku, Upravnom odboru i  Skupštini Udruženja.

Sud časti  na prvoj sjednici između svojih članova bira predsjednika Suda časti.

Sud časti donosi poslovnik o svom radu.

Sud časti odluke donosi natpolovičnim većinom svih članova Suda časti Udruženja.

Protiv odluke Suda časti o izricanju opomene ili javne opomene može se izjaviti prigovor Upravnom odboru, a protiv odluke o prestanku članstva može se izjaviti prigovor Skupštini Udruženja.

Odluke Upravnog odbora i Skupštine su konačne.

Do odluke Skupštine o isključenju iz Udruženja, članstvo miruje.

Član 37.

Sud časti izradit će, poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog statuta i predati ga na usvajanje Upravnom odboru Udruženja.

 1. Predsjednik Udruženja

Član 38.

 Udruženje  ima predsjednika kojeg bira Skupština.

Predsjednik ima jednog (1) potpredsjednika.

Mandat predsjednika i potpredsjednika traje četiri (4) godine sa mogućnošću  reizbora.

Predsjednik Udruženja je predsjednik Upravnog odbora.

Potpredsjednik Udruženja je potpredsjednik Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga potpredsjednik Udruženja koji je Odlukom Skupštine Udruženja imenovan za zastupanje Udruženja.

Član 39.

Predsjednik Udruženja:

 • ovlašten je za zastupanje i predstavljanje Udruženje u pravnom prometu;
 • rukovodi radom Upravnog odbora Udruženja;
 • brine se da se djelatnost Udruženja odvija sukladno ciljevima i smjernicama koje je utvrdila Skupština suglasno zakonu i Statutu ;
 • brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora ;
 • saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom istih ;
 • potpisuje akte Udruženja ;
 • odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Udruženja;
 • naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana;
 • nastupa u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;
 • podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini;
 • priprema i predlaže Upravnom odboru nacrt budžeta za rad Udruženja;
 • stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno-finansijskog poslovanja,  zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;
 • koordinira rad organa i tijela i donosi odluke o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;
 • priprema godišnji finansijski plan i izvještaj o radu Udruženja koji podnosi Skupštini udruženja;
 • dostavlja finansijski izvještaj Udruženja Ministarstvu pravde BiH u skladu sa zakonom;
 • u slučaju prestanka djelovanja Udruženja dužan je Ministarstvu pravde BiH dostaviti zahtjev s dokazima o prestanku rada udruženja u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove koje mu je povjerila Skupština i Upravni odbor Udruženja.

Potpredsjednik Udruženja iz člana 38. Statuta obavlja poslove iz prethodnog stava u slučajevima kada zamjenjuje Predsjednika Udruženja, osim zastupanja Udruženja.

 1. Sekretar Udruženja

Član 40.

Udruženje ima sekretara Udruženja kojeg bira Skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora.

Mandat sekretara Udruženja je četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

Sekretar je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruženja, predsjedniku i Upravnom odboru.

Sekretar obavlja poslove na volonterskoj osnovi, a može zasnovati i radni odnos u Udruženju, putem javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o radu.

Član 41.

Sekretar Udruženja:

 • ovlašten je za zastupanje i predstavljanje Udruženje u pravnom prometu;
 • obavlja administrativno-tehničke poslove;
 • provodi odluke Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika Udruženja;
 • priprema radne materijale za sjednice svih organa Udruženja;
 • saziva i organizira konferencije te skrbi o svim oblicima saopštavanja sa sredstvima javnog informisanja;
 • vodi registar članova Udruženja;
 • vodi zapisnike na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine;
 • vodi i čuva arhivu Udruženja;
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Udruženja;
 • vodi centralnu evidenciju o članstvu;
 • dostavlja Ministarstvu pravde BiH zahtjeve vezane za preregistraciju i promjenu statusa Udruženja.

Sekretara u slučaju odsutnosti zamjenjuje podpredsjednik Udruženja ili član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik Udruženja.

VII – NAGRADE I PRIZNANJA UDRUŽENJA

Član 42.

Udruženje dodjeljuje godišnje nagrade, koje će utvrditi posebnim pravilnikom, ili odlukama organa upravljanja, te druge prigodne nagrade i priznanja prema odluci Skupštine i Upravnog odbora.

 

VIII – ODBORI ILI KOMISIJE

Član 43.

Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, odbore, stručne timove i sl.

Odbore ili komisije čine najmanje tri člana koje bira Upravni odbor Udruženja uz saglasnost Skupštine, a osnivaju se prema  potrebama rada Udruženja.

Članovi odbora ili komisije na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju Predsjednika odbora/komisije koji saziva sastanke odbora/komisija, a sastaju se po potrebi, i za svoj rad odgovorni su Upravnom odboru.

Odlukom iz prethodnog stave utvrđuju se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.

IX – PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA

 

Član 44.

Sredstva za rad Udruženja obezbjeđuju se iz sljedećih sredstava:

 1. članarina u skladu sa ovim Statutom;
 2. domaći i inostrani dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste, u skladu sa Zakonom;
 3. državne subvencije i ugovori sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, u BiH i inostranstvu;
 4. prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
 5. prihodi stečeni ostvarivanjem ciljeva i djelatnosti Udruženja, prema odredbama Statuta;
 6. drugi stečeni prihodi, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 45.

Sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Skupština na prijedlog predsjednika i Upravnog odbora Udruženja.

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

Član 46.

Udruženje djeluje po načelima neprofitne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Udruženje je dužno upravljati svojom imovinom s pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesu članstva Udruženja.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Skupština Udruženja.

Upravni odbor nadležan je za kontrolu svih dokumenata koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno završnog finansijskog izvještaja koje razmatra na redovnoj ili vanrednoj sjednici Skupštine.

Dokumente iz prethodnog stava Upravni odbor razmatra na redovnoj sjednici, a po potrebi i na vanrednoj sjednici.

X – INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 47.

Rad Udruženja je javan.

Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnom ministarstvu.

Organi Udruženja dužni su da članstvu Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava inforimisanja učiniti dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Za informisanje članstva Udruženja zadužen je predsjednik Upravnog  odbora Udruženja ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da na poziv Udruženja prisustvuju sjednicama Skupštine i da izvještavaju o radu tog organa.

Član 48.

Izuzetno, opštim aktom koji donosi Upravni odbor Udruženja, može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave predstavljaju poslovnu tajnu.

Istim aktom, iz stava 1. ovog člana, mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po Zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

XI – DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA

Član 49.

Osnovni opšti akt Udruženja je Statut Udruženja.

Udruženje može donositi i druge opšte akte: pravilnike, odluke i poslovnike.

Opšti akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

Pojedinačni akti su odluke, rješenja, zaključci, uputstva i mišljenja.

Član 50.

Izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti 1/3  članova Skupštine Udruženja ili Upravni odbor Udruženja.

Inicijativa članova se upućuje Upravnom odboru, pismenim putem i sa odgovarajućem obrazloženjem.

Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini, najmanje 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta, koji se smatraju originalima i čuvaju u arhivi Udruženja.

Član 51.

Na sastancima Udruženja obavezno se sačinjavaju zapisnici.

Zapisnici moraju biti istiniti i moraju odražavati tok rada sastanka i sadržavati odluke koje su donijeli organi Udruženja na svojim sjednicama.

Prilikom održavanja Skupštine Udruženja imenuje se zapisničar.

Predsjednik Skupštine i zapisničar potpisuju zapisnike.

Član 52.

Odluke, kao opšti akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opšti način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Pravilnikom se na opšti način uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja i izvršavanje nadležnosti utvrđenih Statutom.

Originalni primjerci opštih akata Udruženja se čuvaju u arhivi Udruženja.

XII – OBLIK I SADRŽAJ PEČATA I ZNAKA UDRUŽENJA

Član 53.

Udruženje ima pečat.

Pečat Udruženja je okruglog oblika dimenzija 3,5 cm . U unutrašnjosti pečata je ispisan puni naziv Udruženja latiničnim pismom: „P.EN. Centar u Bosni i Hercegovini“ i ćiriličnim pismom: „П.Е.Н. Центар у Босни и Херцеговини“ sa sjedištem Udruženja: Sarajevo  u sredini pečata.

Udruženje može imati više pečata ali svaki primjerak mora biti označen rednim brojem.

Član 54.

Udruženje ima svoj znak.

Znak Udruženja predstavljaju stilizirana pera poredana oko jednoga stiliziranog pera u polukrug.

Znak Udruženja je crno-bijele boje.

XIII – ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 55.

Udruženje u pravnom prometu zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Sekretar Udruženja. Iznimno Udruženje u pravnom prometu može predstavljati i potpredsjenik Udruženja ovlašten od strane Skupštine.

U slučaju spriječenosti navedenih osoba ovlaštenih za zastupanje u vršenju povjerenih poslova, Skupština Udruženja posebnom odlukom imenuje osobu za zastupanje u skladu sa Statutom i Zakonom.

Odlukom iz prethodnog stava, Skupština Udruženja će utvrditi i ovlaštenja, odnosno ograničenja ovlaštenih lica u zastupanju Udruženja.

Član 56.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Udruženja u pravnom prometu može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

XIV – SPAJANJE, PODJELA UDRUŽENJA

Član 57.

Udruženje se može spojiti i podijeliti u drugo udruženje u skladu  sa Zakonom. i ovim Statutom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i ima se dostaviti nadležnom Ministarstvu radi upisa promjena u Registar udruženja, a odluka će se primjenjivati od dana izdavanja Rješenja od strane Ministarstva, odnosno upisa u Registar o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja po ovoj odluci.

XV – FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJ O RADU

Član 58.

Skupština Udruženja na redovnoj godišnjoj sjednici usvaja finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja za prethodnu godinu, kao i potvrđuje plan rada i budžet za narednu godinu.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige sukladno općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje sukladno relevantnim zakonima.

Član 59.

U sjedištu Udruženja, u rokovima utvrđenim Zakonom ili odlukama Skupštine Udruženja, obavezno se čuvaju sljedeći dokumenti: Statut, godišnji izvještaji o poslovanju Udruženja sa bilansima stanja i bilansima uspjeha, zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika Udruženja, akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

XVI – POSLOVNA TAJNA

Član 60.

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenom licu štetilo interesima i ugledu Udruženja, organizacijama sa kojima je Udruženje povezano, sponzorima i donatorima, a naročito:

 • poslovni planovi i programi razvoja Udruženja;
 • finansijski planovi i izvještaji;
 • druge isprave i podaci utvrđeni posebnim Pravilnikom o poslovnoj tajni.

Član 61.

Poslovnu tajnu dužno je da čuva članstvo Udruženja i lice koja ima uvid u podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

XVII – PRESTANAK RADA

Član 62.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili zakona.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova ili Upravni odbor Udruženja, u slučaju:

 1. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje

Skupštine utvrđenog ovim statutom, a Skupština Udruženja nije održana,

 1. ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri, a nadležni organ Udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

Odluku o dobrovoljno prestanku rada donosi Skupština udruženja natpolovičnom većinom prisuntih članova Skupštine Udruženja.

Odlukom iz prethodnog stava Skupština imenuje likvidatora Udruženja.

Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorne obaveze.

Imovina kod raspuštanja Udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijelit će se nekom drugom Udruženju koji obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine.

Član 63.

Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 50. i 51.a) Zakona.

Član 64.

Radi ostvarivanja usvojenih ciljeva, što kvalitetnijeg djelovanja i što bolje organiziranosti članova Udruženja, Udruženje može stupati u različite oblike saradnje, koordinacije djelatnosti i povezivanja sa sličnim ili srodnim Udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje u potpunosti prihvata ciljeve Međunarodnog PEN-a, kao i njegovu Povelju.

XVIII – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 66.

Izabrani organi Udruženja predviđeni ovim statutom dužna su donijeti svoje poslovnike o radu i pravilnike i druge akte predviđene Statutom, u roku od 60 od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Član 67.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 68.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Udruženja „P.E.N. Centar u Bosni i Hercegovini“ broj: 02/06 od 26.01.2006.godine.

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE

Željko Ivanković

Sarajevo, 24.2.2020. godine

Broj: 24-02/020

 

 21,527 total views,  5 views today