Novi Izraz: Uputstvo autorima za pripremu rukopisa

Redakcija časopisa Novi Izraz

Januar 2022.


Uputstvo autorima za pripremu rukopisa

Časopis Novi Izraz objavljuje teoretski utemeljene naučne radove prvenstveno o književnosti, ali i o drugim umjetnostima i kulturi, prikaze naučnih i stručnih knjiga iz tih oblasti (naročito stranih), akademske kritike književnih tekstova (pogotovo novijih), te studijske eseje koji pokušavaju pronaći novi model razmišljanja o nekom aktualnom književnom, umjetničkom ili kulturnom problemu u širem društvenom kontekstu. U razmatranje ćemo uzeti i prevode važnijih naučnih radova, odlomaka iz knjiga i akademskih eseja, ali uz njih ćemo tražiti i dokaz da je prevoditelj/prevoditeljica, u slučaju da se radi o tekstovima za koje još vrijedi autorsko pravo, dobio saglasnost nositelja/nositeljice autorskih prava da se taj tekst prevede i objavi.

Časopis prihvata samo radove koji nisu ranije objavljeni niti predani uredništvu nekog drugog časopisa ili izdavača. Ukoliko se autor/ica poziva na vlastite ranije radove, potrebno ih je navesti, kako ne bi došlo do autoplagijarizma. Uz svaki dostavljeni rukopis molimo da autor/autorica priloži potpisanu Izjavu o autorstvu i izvornosti sadržaja rukopisa. 

Svi tekstovi, osim naručenih uvoda u temate i kratkih prikaza, nakon uredničkog čitanja bit će dvostruko anonimno recenzirani. 

Svi rukopisi koji se pošalju na razmatranje trebaju biti oblikovani po uputama koje slijede. Dužina rukopisa[1] članaka, kritika i eseja je od 25.000 do 40.000 slovnih mjesta sa proredima (dakle, do nekih 15 kartica teksta), ne računajući fusnote i bibliografiju; dužina prikaza je do 8000 slovnih mjesta. Font je Times New Roman 12; i glavni tekst i citati trebaju biti poravnani. Fusnote se unose veličinom slova Times New Roman 10, a prored teksta je 1,5. 

Obrazac Izjave o autorstvu, kao i detaljnija uputstva za pripremu rukopisa i obrazac za članke, nalaze se na: http://penbih.ba/naslovna/novi-izraz-obrasci/). Ukoliko želite da vam pošaljemo obrazac za članke, ili imate ikakva dodatna pitanja, molimo da nam se obratite na email adresu Uredništva (noviizraz@gmail.com).

Struktura članka 

Ime i prezime autora ili autorice treba stajati na na početku rada i na početku reda, istim fontom koji se koristi za glavni tekst rada, Times New Roman 12. Ukoliko autora ima više, ime i prezime svakog daljeg autora ili autorice se stavlja iza zareza, u istom redu.

Naslov se piše dva reda ispod imena autora/autorice, centrirano, boldiranim fontom Times New Roman 14. Ukoliko je rad nastao u okviru određenog projekta, potrebno je, odmah nakon naslova rada, u fusnoti navesti podatke o nazivu projekta,njegovom rukovodiocu i instituciji koja finansira projekat; izrazi zahvalnosti i komentari daju se također u ovom dijelu rada. (Dužina naslova do 10 riječi)

Dva reda ispod naslova dolazi apstrakt (naslovljen na početku reda boldiranim slovima i dvotačkom), koji sadrži uvodna razmatranja o istraživanju, ranija zapažanja o problemu, primijenjene metode, jasne i koncizne rezultate i mišljenje o uticajima i implikacijama otkrića. U apstraktu se nalaze samo najvažniji detalji koji su potrebni za razumijevanje značaja članka, i njegov obim treba biti od 150 do 200 riječi.

Ključne riječi (također naslovljene na početku reda boldiranim slovima i dvotačkom) ne trebaju sadržavati riječi iz naslova rada već suštinske riječi koje su izvučene iz sadržaja rada. One se na početku rada navode jedan red ispod apstrakta. (Broj ključnih riječi: 5)

Na kraju članka dolazi popis literature (prilikom navođenja koristi se MHRA stil). 

Sažetak na stranom jeziku se piše na kraju rada. Sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme i svrhe rada (od 150 do 200 riječi) i ključne riječi.

Ukoliko se u radu korišteni podnaslovi, oni su uvučeni u pasus i pisani su podebljanim Times New Roman 12 fontom.

Kod prikaza i prijevoda neophodno u fusnoti je navesti osnovne bibliografske podatke o prikazanom i/ili prevednom djelu.

Numeraciju stranica, paragrafa ili podnaslova nije potrebno vršiti.

Autori su dužni da dostave lektorisane tekstove.

Način citiranja

Citate treba stavljati pod navodnike („“). Ako prelazi 3 reda, citat se izdvaja u poseban pasus, bez navodnika, fontom Times New Roman 11, uvučeno za 1 cm. Ako se citiraju rečenice na stranom jeziku, u glavnom tekstu se daje prevod, a u fusnoti original, uvijek sa navodom izvora.

Stil citiranja je MHRA (Modern Humanities Research Association; autori pune upute za citiranje mogu naći ovdje: http://www.mhra.org.uk/pdf/MHRA-Style-Guide-3rd-Edn.pdf, str. 58-82), prilagođen našim jezičkim standardima.

Izvori se pri prvom pominjanju u fusnoti navode na sljedeći način:

Knjige

 Ime Prezime autora, Naslov knjige (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja), str. -?.

 Ime Prezime autora, Naslov knjige, prev. Ime Prezime prevoditelja (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja), str. ?.

Ime Prezime autora, Naslov knjige, broj tomova arapskim brojevima (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja), tom rimskim brojem, str. -?.

Poglavlja u knjigama

Ime Prezime autora, „ Naslov poglavlja“, u Naslov knjige, ur. Ime Prezime urednika (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja), str. ?-? (str. ?).

Članci u naučnim časopisima: 

Ime Prezime autora, „ Naslov članka“, Ime časopisa, broj časopisa (godina), ?-? (str. ?).

Neobjavljeni diplomski radovi, magistarske i doktorske disertacije: 

Ime Prezime autora, „Naslov teze“ (neobjavljena doktorska/magistarska/diplomska teza, Ime univerziteta, godina odbrane), str. ?.

Izvori na internetu:

Ime Prezime autora, „Naslov članka“, u Naslov stranice  

<http://www.adresastranice> [pristupljeno dan.mjesec. godina.]

Pri kasnijem citiranju već pomenutog izvora, on se u fusnoti navodi ovako:

Prezime autora, str. ?.

Ako je navedeno više izvora istog autora, između prezimena i broja stranice se dodaje i skraćena verzija naslova (npr. Lešić, Pripovjedači, str. 10). Ukoliko više autora dijeli isto prezime, iza prezimena se dodaje i inicijal imena (Lešić, J., str. 89).

Literatura:

Na kraju rada, naslovljeno podebljanim fontom Times New Roman 12 (kao gore), navodi se literatura, abecednim redom po prezimenu autora, prvog urednika zbornika, ili naslova anonimnog izvora, po sljedećoj logici i formatu: 

Prezime Ime autora, Naslov knjige (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja)

Prezime Ime autora, Naslov knjige, prev. Ime Prezime prevoditelja (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja)

Prezime Ime autora, Naslov knjige, broj tomova arapskim brojevima (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja)

Prezime Ime autora, „ Naslov poglavlja“, u Naslov knjige, ur. Ime Prezime urednika (Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja), str. ?-? 

Prezime Ime autora, „ Naslov članka“, Ime časopisa, broj časopisa (godina), ?-? 

Prezime Ime autora, „Naslov teze“ (neobjavljena doktorska/magistarska/diplomska teza, Ime univerziteta, godina odbrane)

Prezime Ime autora, „Naslov članka“, u Naslov stranice  

<http://www.adresastranice> [pristupljeno dan.mjesec. godina.]

Dakle: isti redoslijed i interpunkcija kao u fusnoti, osim što ime prezime autora ili prvog urednika ide na prvo mjesto, praćeno zarezom.


[1]Redakcija časopisa zadržava pravo  da prihvati radove koji izlaze izvan zadatog okvira dužine rukopisa. 

 16,801 total views,  10 views today