Preminuo akademik Ljubomir Berberović

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavijestila je da je jučer u Sarajevu preminuo akademik Ljubomir Berberović.

Akademik Berberović autor je velikog broja naučnih, stručnih i naučnopopularnih publikacija. Naučni radovi akademika Berberovića grupišu se u tri osnovna tematska kruga: (1) genetika populacija, s naglaskom na proučavanju ljudskih populacija, (2) kariologija i citotaksonomija, s naglaskom na proučavanju slatkovodnih riba i (3) istorija i filozofija prirodnih nauka. Radovi o genetičkim osobinama stanovništva Bosne i Hercegovine, u kojima je proučeno više fenotipskih sistema morfološke i biohemijske varijacije ljudskih jedinki i grupa, predstavljaju značajan doprinos rasvjetljavanju nekih opštih pitanja savremene genetike recentnih ljudskih populacija (kao što je, naprimjer, problem odnosa između stupnja reproduktivne izolovanosti i evolucijske diversifikacije stanovništva). Posebnu pažnju u svojim radovima Berberović posvećuje i proučavanju karaktera i aktiviteta nekih evolucionih faktora, kao što su slučajne genetičke fluktuacije (genetički drift). Jedan dio radova iz oblasti humane genetike posvećen je medicinsko-genetičkim problemima.

Originalni nalazi iz područja genetike ljudskih populacija naišli su na povoljan prijem i znatno zanimanje u naučnoj javnosti i često se citiraju u literaturi. Istraživanja u oblasti populacijske genetike stanovništva BiH pod rukovodstvom prof. Berberovića izrasla su u organizovanu i kontinuiranu timsku djelatnost i dosegla zavidan naučni nivo. Radovi iz oblasti kariologije i citotaksonomije slatkovodnih riba imaju također pionirski karakter. Proučavajući endemične riblje vrste sa stanovišta kariologije, prof. Berberović je zajedno sa svojim saradnicima prikupio veliki broj značajnih podataka novih za svjetsku nauku. Svojim radom pružio je bitan doprinos afirmaciji kompleksnog pristupa problemima biosistematike riba i biosistematike živog svijeta uopšte. Na tom području je ostvario zapaženumeđunarodnu saradnju. Naučna i šira kulturna javnost veoma povoljno je ocijenila radove akademika Berberovića na području istorije i filozofije prirodnih nauka. Knjiga njegovih eseja Nauka i svijet dobila je uglednu nagradu fondacije Soros – otvoreno društvo, 1996. godine.

Akademik Berberović bio je prvi predsjednik Društva genetičara BiH (1979–1990), potpredsjednik (1979–1980) i predsjednik Saveza genetičkih društava Jugoslavije (1980–1982). Predsjedavao je Drugom kongresu genetičara Jugoslavije (Vrnjačka Banja, 1981), kao i mnogim drugim naučnim skupovima. Bio je rektor Univerziteta u Sarajevu (1985–1988).

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1978, a za redovnog 1984. godine. Vršio je dužnost sekretara Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH (1990–1995), predsjednika Odbora za međunarodne odnose ANUBiH (1984–1985) i potpredsjednika Akademije (1999–2008). Izabran je za dopisnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2006) i za aktivnog člana Academia Scientiarum et Artium Europaea (2007). Počasni je doktor Grand Valley State University (USA, 1989) i počasni član PEN Centra Sarajevo. Akademik Berberović je nosilac brojnih visokih priznanja za naučni, stručni i društveni rad.


Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Ljubomira Berberovića bit će održana sutra, u četvrtak, 14. februara 2019. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH (Bistrik), a sahrana isti dan, u 15:15 h na groblju Bare.

Porodici, prijateljima i saradnicima akademika Ljubomira Berberovića PEN BiH i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuju izraze najiskrenijeg i najdubljeg saučešća.

 4,798 total views,  2 views today

Komentariši