TOKSIČNI NARATIVI KOJI GUŠE SLOBODU IZRAŽAVANJA NA ZAPADNOM BALKANU

PEN INTERNATIONAL je u suradnji sa PEN Centrom u Bosni i Hercegovini, PEN Centrom u Kosovu, Crnogorskim PEN Centrom i Srpskim PEN Centrom objavio izvještaj o brojnim izazovima sa kojima se susreću neovisni pisci i novinari u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji.

Kao što je dokumentovano u okviru ovog izvještaja, nezavisni pisci, novinari, aktivisti civilnog društva i drugi angažovani pojedinci u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori i Srbiji suočavaju se s nizom direktnih prijetnji i napada motivisanih nečijom željom da se njihov glas uguši. Kao rezultat takvog stanja stvari, prostor za slobodu izražavanja sve je manji, što podjednako utiče na medije, pisce i civilno društvo.


Međunarodni PEN centar poziva vlasti u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori i u Srbiji da u potpunosti podrže pravo na slobodu izražavanja i kreiraju okruženje u kojem je moguć dalji razvoj
javne debate. Konkretno, Međunarodni PEN centar poziva vlasti da učine sljedeće:


– Da odmah okončaju glorifikaciju ratnih zločinaca, revizionističke narative i upotrebu govora mržnje, kao i negiranje ratnih zločina i genocida.
– Da javno, nedvosmisleno i sistematski osude sve akte nasilja i targetirane napade na pisce, novinare i aktiviste.
– Da osiguraju nepristrasne, brze, detaljne, nezavisne i djelotvorne policijske istrage svih navodnih krivičnih djela počinjenih na štetu pisaca, te privedu pravdi one koji su za njih odgovorni. Takođe da izdvoje resurse neophodne za istragu i procesuiranje napada.
– Da na državnom nivou pojačaju prikupljanje podataka, analizu i izvještavanje o napadima na pisce i novinare.
– Da uspostave mehanizme za zaštitu novinara tamo gdje je to potrebno i postaraju se da postojeći mehanizmi budu djelotvorni u praksi.
– Da donesu zakone, politike i prakse u domenu slobode izražavanja i slobode medija koji bi u cijelosti bili u skladu s međunarodnim zadacima i obavezama.
– Svi pokušaji da se reguliše govor mržnje ili drugi vidovi podsticanja na diskriminaciju ili nasilje moraju u potpunosti zaštititi pravo na slobodu izražavanja i ne smiju se koristiti da se uguše izrazi mirnog
neslaganja.
– Da uspostave registar medija, sa svim relevantnim medijskim indikatorima, s ciljem da se unaprijedi transparentnost vlasništva nad medijskim kućama i osigura da oni koji su targetirani imaju neophodne informacije za potencijalne pravne radnje.

Preporuke piscima, novinarima i drugim javno angažovanim pojedincima i grupama u Bosni i
Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori i u Srbiji:


– Povećati solidarnost između pisaca i novinara i osnažiti saradnju između udruženja novinara
i udruženja pisaca, uključujući pitanje zaštite i aktivnosti na terenu. Međusektorska saradnja je
neophodna jer pisci često rade kao novinari.
– Podići svijest javnosti o raznovrsnim izazovima na koje se nailazi, uključujući putem intervjua,
promocija knjiga i drugih javnih događaja, kao i namjenskih kampanja u ime progonjenih pisaca.
Udruženja novinara i pisaca treba da lobiraju kod međunarodnih aktera na državnom i globalnom nivou.
– Uspostaviti ili osnažiti komunikaciju preko online platformi u cilju efikasnijeg prijavljivanja slučajeva online uznemiravanja i kampanja blaćenja.

Preporuke međunarodnim organizacijama i zainteresovanim stranama:


– U svim bilateralnim i multilateralnim formatima razgovora treba podsjećati relevantne državne
organe vlasti na njihovu državnu i međunarodnu obavezu da podrže pravo na slobodu izražavanja i pošalju jasnu poruku da se pritisak i nasilje nad piscima, novinarima, aktivistima i drugim angažovanim pojedincima neće tolerisati.
– Međunarodni mediji i udruženja pisaca treba da ulože napor da prikažu težak položaj i borbu pojedinih pisaca i novinara, jer lične životne priče imaju snažan odjek.
– Povećati podršku nezavisnim medijima i piscima i novinarima tako što će se sistematski i javno osuditi svi primjeri uznemiravanja i zastrašivanja i izdvojiti neophodni resursi za podršku njihovom radu.
– Osnažiti regionalnu i međunarodnu saradnju u slučajevima nasilja nad piscima i novinarima, naročito zbog toga što oni koji su odgovorni za dezinformacije i kampanje blaćenja često žive u inostranstvu.
– Osigurati piscima, novinarima i nevladinim organizacijama podršku i pomoć kako bi mogli preduzeti pravne korake kada je to neophodno i kako bi imali mogućnost da se odbrane kada se suoče sa strateškim tužbama protiv učešća javnosti.

Vidjeti više na: https://www.pen-international.org/news/new-report-toxic-narratives-silencing-expression-in-the-western-balkans

Izvještaj na bosanskom jeziku: https://static1.squarespace.com/static/628f9ae10b12c8255bd8814d/t/652e63f3fda70a4491cf1a1e/1697539065135/Silencing+Expression+in+the+Western+Balkans+BOSNIAN.pdf

Fizičke kopije izvještaja na bosanskom i engleskom jeziku moguće je preuzeti u prostorijama PEN Centra, na adresi Vrazova 1, uz prethodnu najavu seketaru na pen.centar.bih@gmail.com.

 407 total views,  4 views today

Komentariši