Novi Izraz: uputstvo autorima

Redakcija časopisa Novi Izraz

Oktobar 2020.


Uputstvo autorima za pripremu rukopisa

Časopis Novi Izraz objavljuje teoretski utemeljene naučne radove prvenstveno o književnosti, ali i o drugim umjetnostima i kulturi, prikaze naučnih i stručnih knjiga iz tih oblasti (naročito stranih), te akademske eseje koji pokušavaju pronaći novi model razmišljanja o nekom aktualnom književnom, umjetničkom ili kulturnom problemu u širem društvenom kontekstu. U razmatranje ćemo uzeti i prevode važnijih naučnih radova, odlomaka iz knjiga i akademskih eseja, ali uz njih ćemo tražiti i dokaz da je prevoditelj/prevoditeljica, u slučaju da se radi o tekstovima za koje još vrijedi autorsko pravo, dobio saglasnost nositelja/nositeljice autorskih prava da se taj tekst prevede i objavi.

Uz svaki dostavljeni rukopis molimo da autor/autorica priloži potpisanu Izjavu o autorstvu i izvornosti sadržaja rukopisa. (Obrazac Izjave  nalazi se u zadnjem dijelu Uputstva.)

Dužina rukopisa[1] članaka i eseja je od 25.000 do 40.000 slovnih mjesta sa proredima (dakle, do nekih 15 kartica teksta), ne računajući fusnote i bibliografiju; dužina prikaza je do 8000 slovnih mjesta. Font je Times New Roman 12; i glavni tekst i citati trebaju biti poravnani. Fusnote se unose veličinom slova Times New Roman 10, a prored teksta je 1,5.

Struktura članka

Ime i prezime autora ili autorice treba stajati na početku rada i na početku reda, istim fontom koji se koristi za glavni tekst rada, Times New Roman 12. Ukoliko autora ima više, ime i prezime svakog daljeg autora ili autorice se stavlja iza zareza, u istom redu.

Naslov se piše dva reda ispod imena autora/autorice, centrirano, boldiranim fontom Times New Roman 14. Ukoliko je rad nastao u okviru određenog projekta, potrebno je, odmah nakon naslova rada, u fusnoti navesti podatke o broju projekta, njegovom rukovodiocu i instituciji koja finansira projekat. Izrazi zahvalnosti i komentari daju se također u ovom dijelu rada. (Dužina naslova do 10 riječi)

Dva reda ispod naslova dolazi apstrakt (naslovljen na početku reda boldiranim slovima i dvotačkom), koji sadrži uvodna razmatranja o istraživanju, ranija zapažanja o problemu, primijenjene metode, jasne i koncizne rezultate i mišljenje o uticajima i implikacijama otkrića. U apstraktu se nalaze samo najvažniji detalji koji su potrebni za razumijevanje značaja članka, i njegov obim treba biti od 150 do 200 riječi.

Ključne riječi (također naslovljene na početku reda boldiranim slovima i dvotačkom) ne trebaju sadržavati riječi iz naslova rada već suštinske riječi koje su izvučene iz sadržaja rada. One se na početku rada navode jedan red ispod apstrakta. (Broj ključnih riječi: 5)

Na kraju članka dolazi popis literature (prilikom navođenja koristi se MHRA stil).

Sažetak na stranom jeziku se piše na kraju rada. Sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme i svrhe rada (od 150 do 200 riječi) i ključne riječi.

Ukoliko se u radu korišteni podnaslovi, oni su uvučeni u pasus i pisani su podebljanim Times New Roman 12 fontom.

Kod prikaza i prijevoda neophodno u fusnoti je navesti osnovne bibliografske podatke o prikazanom i/ili prevedenom djelu.

Numeraciju stranica, paragrafa ili podnaslova nije potrebno vršiti.

Autori su dužni da dostave lektorisane tekstove.

Način citiranja

Citate treba stavljati pod navodnike („“). Ako prelazi 3 reda, citat se izdvaja u poseban pasus, bez navodnika, fontom Times New Roman 11, uvučeno za 1 cm. Ako se citiraju rečenice na stranom jeziku, u glavnom tekstu se daje prevod, a u fusnoti original, uvijek sa navodom izvora.

Stil citiranja je MHRA (Modern Humanities Research Association; autori pune upute za citiranje mogu naći ovdje: http://www.mhra.org.uk/pdf/MHRA-Style-Guide-3rd-Edn.pdf, str. 58-82), prilagođen našim jezičkim standardima.

Izvori se pri prvom pominjanju u fusnoti navode kao u sljedećim primjerima (preuzetim iz izvornog priručnika za MHRA stil):

Knjige:

 Tom McArthur, Worlds of Reference: Lexicography, Learningand Language from the Clay Tablet to the Computer (Cambridge:Cambridge University Press, 1986), str. 59.

 Jean Starobinski, Montaigne in Motion, prev. Arthur Goldhammer (Chicago: University of Chicago Press, 1986), str. 174.

 H. Munro Chadwick and N. Kershaw Chadwick, The Growth of Literature, 3 toma (Cambridge: Cambridge University Press, 1932–40; repr. 1986), i, str. xiii.

Emily Dickinson: Selected Letters, ur. Thomas H. Johnson, 2. izdanje (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), str. 194–97.

Poglavlja u knjigama:

Martin Elsky, „Words, Things, and Names: Jonson’s Poetry and Philosophical Grammar“, u Classic and Cavalier: Essays on Jonson and the Sons of Ben, ur. Claude J. Summers i Ted-Larry Pebworth (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1982), str. 31–55 (str. 41).

Članci u naučnim časopisima:

Richard Hillyer, „In More than Name Only: Jonson’s ‘To Sir HoraceVere’“, MLR, 85 (1990), 1–11 (str. 8).

L. T. Topsfield, „Jois, Amors and Fin’ Amors in the Poetry of Jaufre Rudel“, Neuphilologische Mitteilungen, 71 (1970), 277–305 (str. 279).

Victor Skretkowicz, „Devices and their Narrative Function in Sidney’s Arcadia“, Emblematica, 1 (1986), 267–92.

Članci u novinama:

Jonathan Friedland, „Across the Divide“, Guardian, 15. januar 2002, dodatak G2, str. 10–11.

Neobjavljeni diplomski radovi, magistarske i doktorske disertacije:

R. J. Ingram, „Historical Drama in Great Britain from 1935 to the Present“(neobjavljena doktorska teza, University of London, Birkbeck College,1988), str. 17.

Izvori na internetu:

Kent Bach, „Performatives“, u Routledge Encyclopedia of Philosophy

<http://www.rep.routledge.com> [pristupljeno 3.10. 2001.]

E. E. (Edward Estlin) Cummings, „maggie and milly and molly and may“, u Literature Online <http://lion.chadwyck.co.uk> [pristupljeno 5. 6. 2001.]

Davis McCombs, „Star Chamber“, u Ultima Thule (New Haven, CT:Yale University Press, 2000), str. 4, u Database of Twentieth-Century American Poetry na Literature Online <http://lion.chadwyck.co.uk>[pristupljeno 20. 10. 2001.]

Pri kasnijem citiranju već pomenutog izvora, on se u fusnoti navodi ovako:

McArthur, str. 62.

Ako je navedeno više izvora istog autora, između prezimena i broja stranice se dodaje i skraćena verzija naslova (Lešić, Pripovjedači, str. 10). Ukoliko više autora dijeli isto prezime, iza prezimena se dodaje i inicijal imena (Lešić, J., str. 89).

Literatura:

Na kraju rada, naslovljeno podebljanim fontom Times New Roman 12 (kao gore), navodi se literatura, abecednim redom po prezimenu autora, prvog urednika zbornika, ili naslova anonimnog izvora, po logici i izgledu primjera koji slijede:

Chadwick, H. Munro, i N. Kershaw Chadwick, The Growth of Literature, 3 toma (Cambridge: Cambridge University Press, 1932–40;repr. 1986)

Cook, Robert F., „Baudouin de Sebourc: un poème édifiant?“, Olifant, 14 (1989), 115–35

Fuentes, Carlos, Aura, ur. Peter Standish, Durham Modern Language Series: Hispanic Texts, 1 (Durham: University of Durham, 1986)

Johnson, Thomas H., ur.,Emily Dickinson: Selected Letters, 2. izdanje (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985)

McKerrow, Ronald B., ur., The Works of Thomas Nashe, 2. izdanje, rev.F. P. Wilson, 5 tomova (Oxford: Oxford University Press, 1958)

The Quest of the Holy Grail, prev. i uvod P. M. Matarasso (Harmondsworth: Penguin, 1969)

Strayer, Joseph R., i drugi, ur., Dictionary of the Middle Ages, 13 tomova (New York: Scribner, 1982–89), vi (1985)

Welsh, Alexander, „The Influence of Cervantes“, uThe Cambridge Companion to Cervantes, ur.  Anthony J. Cascardi (Cambridge:Cambridge University Press, 2002), str. 80–99

Dakle: isti redoslijed i interpunkcija kao u fusnoti, osim što ime prezime autora ili prvog urednika ide na prvo mjesto, praćeno zarezom.


Izjava o autorstvu i izvornosti sadržaja rada 

Ime i prezime autora/autorice[2]:
Afilijacija autora/autorice:
E-mail:
Izjavljujem/izjavljujemo da je rad (rukopis) naslovljen _____________________________, koji predajem/predajemo časopisu Novi Izraz, u potpunosti autorsko djelo osobe i/ili osoba koja/koje je/su potpisan/potpisane kao autor/autori te da ni u cijelosti ni u pojedinim dijelovima nije ranije objavljen niti je predan uredništvu drugoga časopisa odnosno izdavača.[3]
Ujedno izjavljujem/izjavljujemo da su svi podaci koje autor/autori rada (rukopisa) prenose iz drugih radova navedeni vjerodostojno i s potpunim bibliografskim podatkom kao i da su  obilježeni u radu (rukopisu) prema Upustvu za pripremu rukopisa.
Datum i mjesto:
Vlastoručni potpis autora/autorice: 

                                                                                        _________________________________

Vlastoručni potpis drugog/druge autora/autorice:  

                                                                                                                _________________________________

 Vlastoručni potpis trećeg/treće autora/autorice:  

                                                                                                                _________________________________


[1]Redakcija časopisa zadržava pravo  da prihvati radove koji izlaze izvan zadatog okvira dužine rukopisa.

[2] U slučaju da rukopis potpisuje više autora/autorica navesti podatke o svakom autoru/autorici. Za jedan Rukopis prilaže se jedan obrazac Izjave koji su potpisali svi navedeni autori/autorice.

[3] Ukoliko se autor/ica poziva na vlastite ranije radove, potrebno ih je navesti, kako ne bi došlo do autoplagijarizma.

 5,243 total views,  2 views today