Preminula književna kritičarka i esejistica Hanifa Kapidžić-Osmanagić


 

Obavještavamo Vas da je preminula naša članica prof.dr. Hanifa Kapidžić-Osmanagić.

Prof. dr. Hanifa Kapidžić-Osmanagić, redovni član Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH, književna kritičarka i esejistica, rođena 30. novembra 1935. godine u Sarajevu, gdje se i školovala, preminula je sinoć u Sarajevu.

Odsjek za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu završila je 1958. godine. Za redovnog profesora za savremenu francusku književnost na istom fakultetu izabrana je 1975. godine.

Radila je kao lektor u Francuskoj, gdje je juna 1963. odbranila doktorsku disertaciju. Na Filozofskom fakultetu obavljala je dužnosti šefa Katedre za francusku književnost, predsjednika Vijeća Odsjeka za romanistiku, kao i dekana Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1973–1975) i prorektora Univerziteta u Sarajevu (1985–1988).

U ratu 1992–1995. nastavila je svoje univerzitetske dužnosti u opkoljenom Sarajevu.

Između ostalih inostranih putovanja i predavanja, na slavistici Univerziteta Paris IV Sorbona držala je, kao professeur associé, šestomjesečnu nastavu iz književnosti bivših jugoslovenskih prostora 1997. godine. Saradnju s tim Univerzitetom i povremena gostovanja nastavila je sljedećih godina.

Bavila se književnošću 20. i 21. vijeka, u prvom redu francuskom i komparativnom, književnostima u Bosni i Hercegovini i široj regiji, kao i teorijom književnosti. Kontinuirano tretira nadrealizam, egzistencijalizam, strukturalizam, poststrukturalizam, žensko pisanje u modernizmu i u postmodernoj književnosti.

Hanifa Kapidžić Osmanagić objavila je sljedeće knjige studija i studijskih eseja: Srpski nadrealizam i njegovi odnosi sa francuskim nadrealizmom (Sarajevo 1966); Le surréalisme serbe dans ses rapports avec le surréalisme français (Pariz 1968); Hrestomatija srpskog nadrealizma. Poezija i tekstovi. (Sarajevo 1970); Hrestomatija srpskog nadrealizma. Teorija i kritika (Sarajevo 1970); Suočenja. Od nadrealizma do strukture (književni eseji) (Sarajevo 1976); Suočenja II. Portreti i prigode (Sarajevo 1981); Suočenja III. Ristić, Begić, Davičo, Krleža… (Sarajevo 1986); Pjesnici lirske apstrakcije. Poezija 1945–1980. (Sarajevo 1992. Edicija uništena u ratu 1992–1995); Pjesnici lirske apstrakcije. Poezija 1945–1980. (Gračanica 1999); Sarajevo, Sarajevo… Suočenja IV (Sarajevo 1998); U brzake vremena. Suočenja V. (Sarajevo 2003); Strukturalizam. Poststrukturalizam. Lévi-Straus. Barthes. Foucault. Derrida. J. Kristeva. Lacan. Deleuze. Guattari i dr: tekstovi u knjizi Suvremena tumačenja književnosti (sa Z. Lešić, M. Katnić-Bakaršić, T. Kulenović, Sarajevo 2006); Ogledi o Hélène Cixous. Ka poetici idiomatičke razlike. (Sarajevo 2011).

Bila je dugogodišnja glavna urednica časopisa za književnu i umjetničku kritiku Novi Izraz. Bila je predsjednica PEN Centra BiH od 1997. do 2001. godine.

Za svoj rad dobila je Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva, Dvadesetsedmojulsku nagradu Bosne i Hercegovine, univerzitetska priznanja i plakete. Nagrada Sloboda IPC Sarajevo je iz 2007. godine. Pripala joj je i nagrada Izdavačkog preduzeća “Svjetlost” za esej godine, objavljen u časopisu Izraz. Godine 1993. dobila je Fund for Free Expression Award USA. 2007. godine Predsjednik Republike Francuske odlikovao ju je Ordenom akademskih palmi (Chevalier des palmes académiques). Profesor emeritus je od 2005. godine.

Oktobra 1995. godine Hanifa Kapidžić-Osmanagić izabrana je za dopisnu članicu ANUBiH. Pristupno predavanje održala je o Grozdaninom kikotu Hamze Hume.

Redovni član ANUBiH bila je od 2005. godine.

Termin sahrane biće objavljen naknadno.

 4,116 total views,  3 views today

Komentariši